Anglès

Projects

Per dotar els alumnes d’una de les competències bàsiques imprescindibles per al segle XXI, dediquem una hora complementària, de 1r a 6è, a treballar el que anomenem “Projects”, a cicle inicial amb dues mestres dins de l’aula, i de 3r a 6è amb agrupaments flexibles reduïts, segons els diferents ritmes d’aprenentatge.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Per treballar algunes matèries curriculars en llengua anglesa:,
· A cicle inicial: un sessió setmanal amb grups reduïts de “English in action”
· A cicle mitjà i cicle superior: dues sessions setmanals de “Art&Crafts” o de “Physical Education”.

Exposicions orals en català, castellà i anglès

A través de tècniques de modulació i autocontrol, elaboració d’un guió, recerca d’informació i preparació de material TIC, cada nen i nena realitza diverses exposicions orals al llarg de la primària. Algunes es graven en vídeo i es visualitzen posteriorment per analitzar-les i prendre consciència del que poden millorar.

Intercanvi cultural amb una escola de Lituània, a 5è

Per conèixer i donar a conèixer la nostra Escola, la nostra ciutat i el nostre país, utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.

Descarrega’t la fitxa informativa de Primària.

DESCARREGA'T FITXA