Què fem diferent?

Veure la presentació de batxillerat

DESCARREGA'T FITXA
 • Relació propera amb la família.
 • Seguiment personalitzat per tal d’escollir de forma encertada l’itinerari a seguir
 • Els tutors informen periòdicament dels ritmes d’aprenentatge.
 • Els alumnes gaudeixen de més autonomia a canvi de responsabilitat.
 • El 98% dels alumnes superen amb èxit les PAU.
 • Servei gratuït de REFORÇ FORA D’HORARI: català, castellà, anglès, matemàtiques, física i química, a les tardes, per repassar el temari i oferir una atenció més individualitzada. Servei impartit pel professorat de Batxillerat.
 • Okschool: és la nostra escola d’idiomes, composició dels grups per nivells i classes impartides per l’equip d’Idiomes Joviat. Preparació específica per l’examen del First Certificate English (FCE) de la Universitat de Cambridge.
 • Es realitzen tallers de concentració i tècniques de relaxació per tal d’afavorir la concentració en els moments de més intensitat d’estudi i en períodes d’exàmens.
 • Activitats culturals, convivències, etc.

Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors: comunicativa, gestió i tractament de la informació, digital, recerca, personal i interpersonal, coneixement i interacció amb el món.

 • Graduat en ESO
 • Títol de tècnic/a, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
 • Títol de tècnic/a o superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
 • Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/da en educació secundària, o al títol de tècnic/a o equivalent.
 • Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.

* En aquests casos, en què l’alumne disposa d’una titulació de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.Els alumnes que hagin obtingut el títol de tècnic/a de formació professional poden optar a fer només les matèries comunes del batxillerat i obtenir el títol de batxiller sense reconeixement de modalitat.

Ciències de la salut

Comuna d’opció · 1r
· Matemàtiques I (4 crèdits)

Comuna d’opció · 2n
· Matemàtiques II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Química I (4 crèdits)
· Biologia I (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Química II (4 crèdits)
· Biologia II (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Principis bàsics de la Física I (2 crèdits)
· Laboratori I (2 crèdits)

Específiques · 2n
· Principis bàsics de la Física II (2 crèdits)
· Laboratori II (2 crèdits)
· Ciències de la terra i del medi ambient (4 crèdits)

Tecnològic


Comuna d’opció · 1r
· Matemàtiques I (4 crèdits)

Comuna d’opció · 2n
· Matemàtiques II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Química I (4 crèdits)
· Física I (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Química II (4 crèdits)
· Física II (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Principis bàsics de Dibuix tècnic I (2 crèdits)
· Laboratori I (2 crèdits)

Específiques · 2n
· Principis bàsics de Dibuix tècnic II (2 crèdits)
· Laboratori II (2 crèdits)
· Ciències de la terra i del medi ambient (4 crèdits)

Econòmic-Jurídic

Comuna d’opció · 1r
· Matemàtiques aplic. a les CCSS I (4 crèdits)

Comuna d’opció · 2n
· Matemàtiques aplic. a les CCSS II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Economia i organització d’empresa I (4 crèdits)
· Economia (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Economia i organització d’empresa II (4 crèdits)
· Geografia* (4 crèdits)
· Història de l’art* (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Eines d’expressió i d’informàtica (2 crèdits)
· Cultura (2 crèdits)

Específiques · 2n
· Ampliació de llengües (2 crèdits)
· Psicologia* (2 crèdits)
· Taller de periodisme* (2 crèdits)

[*] Escollir-ne una

Ciències Socials

Comuna d’opció · 1r
· Matemàtiques aplic. a les CCSS I (4 crèdits)

Comuna d’opció · 2n
· Matemàtiques aplic. a les CCSS II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Història del món contemporani (4 crèdits)
· Literatura catalana (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Literatura castellana (4 crèdits)
· Geografia* (4 crèdits)
· Història de l’art* (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Eines d’expressió i d’informàtica (2 crèdits)
· Cultura (2 crèdits)

Específiques · 2n
· Ampliació de llengües (2 crèdits)
· Psicologia* (2 crèdits)
· Taller de periodisme* (2 crèdits)

[*] Escollir-ne una

Humanitats

Comuna d’opció · 1r
· Llatí I (4 crèdits)

Comuna d’opció · 2n
· Llatí II (4 crèdits)

Modalitat · 1r 
· Història del món contemporani (4 crèdits)
· Literatura catalana (4 crèdits)

Modalitat · 2n 
· Literatura castellana (4 crèdits)
· Geografia* (4 crèdits)
· Història de l’art* (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Eines d’expressió i d’informàtica (2 crèdits)
· Cultura (2 crèdits)

Específiques· 2n 
· Ampliació de llengües (2 crèdits)
· Psicologia* (2 crèdits)
· Taller de periodisme* (2 crèdits)

[*] Escollir-ne una

Primer curs

Anglès
Llengua Catalana i Literatura I
Llengua Castellana i Literatura I
Filosofia
Ciències per al món contemporani
Educació física
Tutoria

Segon curs

Anglès
Llengua Catalana i Literatura II
Llengua Castellana i Literatura II
Història

Història de la Filosofia
Tutoria
Treball de recerca

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau (un cop aprovades les proves d’accés)
 • Cicles formatius de grau superior
 • Cicle formatius de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés
 • Ensenyaments superiors artístics (un cop superada prova específica d’accés)

matí: de 8.00 a 14.30 h
Reforç i ampliació de competències (optatiu):
de 15.00 a 17.30 h

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways

Many people in the first category so identified prefer this term to native american, and some use american https://www.homework-writer.com indian only to distinguish themselves from people originating in india