Anglès i francès ESO

English

Per dotar els alumnes de les competències bàsiques i mitjançant un aprenentatge significatiu amb agrupaments flexibles reduïts dediquem temps lectiu, de 1r a 4t, a treballar “Projects”, segons els diferents ritmes d’aprenentatge.

Projects més destacats:

eTwinning: European Languages a 2n
Projecte europeu amb escoles d’Holanda, Grècia, França, Polònia, Noruega, entre d’altres, en el qual s’intercanvien treballs relacionats amb les diferents llengües i cultures d’Europa.

Francès

Per dotar els alumnes dels coneixements elementals d’una segona llengua estrangera.

Centre Montpellier a 3r (opcional)
Durant 5 dies, els nois/es són acollits per famílies franceses, alhora que realitzen activitats de formació i aprenentatge significatiu.

Descarrega’t la fitxa informativa d’ESO

DESCARREGA'T FITXA

Contacte família:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Dades del fill/a:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Data de naixement*


* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.