Anglès

Projects

Per dotar els alumnes d’una de les competències bàsiques imprescindibles per al segle XXI, dediquem una hora complementària, de 1r a 6è, a treballar el que anomenem “Projects”, a cicle inicial amb dues mestres dins de l’aula, i de 3r a 6è amb agrupaments flexibles reduïts, segons els diferents ritmes d’aprenentatge.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Per treballar algunes matèries curriculars en llengua anglesa:

  • A cicle inicial: «English in action», una sessió setmanal amb mig grup classe.
  • A cicle mitjà: «Art&Crafts», dues sessions setmanals amb dos mestres a l’aula.
  • A cicle superior: «Physical Education», dues sessions setmanals.

Intercanvi cultural amb una escola de Lituània, a 5è

Per conèixer i donar a conèixer la nostra Escola, la nostra ciutat i el nostre país, utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.

Descarrega’t la fitxa informativa de Primària.

DESCARREGA'T FITXA

Contacte família:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Dades del fill/a:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Data de naixement*


* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.