Treballs de recerca

El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

Té les característiques següents:

  • És una recerca adequada al nivell d’estudis que està cursant l’alumnat.
  • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.
  • Està tutorat per un professor o professora.
  • Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne o alumna durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.
  • Cada centre fa una proposta del marc on s’ha de desenvolupar el treball, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d’avaluació i la presentació dels resultats de la recerca.
  • Abans de començar el treball, s’ha de decidir quina orientació (general o específica) se li vol donar i quin serà l’abast de la recerca. La metodologia és diferent segons el tipus de treball: científic, tecnològic, estadístic, artístic, literari, històric, etc.
  • Per norma general, es tracta d’un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.
DESCARREGA'T FITXA

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.