Batxillerat
Joviat
 

..
.PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 

..
..BEQUES

 

...
..BATXILLERAT

 

.
..PRESENTACIÓ DEL BATXILLERAT


 


..
Blog de la matèria Taller de Periodisme


 


..
GRADUACIONS..First Certificate in English
 
 

| CONTACTE |


Segueix-nos:

 .      
 

Escola JOVIAT de Manresa
C. Folch i Torres, 5-13
08241 MANRESA (Barcelona)
Maps

T. 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat

 
| CONTACTE | pdf |
 

Batxillerat

El currículum de batxillerat consta de matèries troncals, matèries comunes d'opció (Matemàtiques, Matemàtiques CCSS o Llatí) que són obligatòries segons la modalitat que es faci, matèries de modalitat (se n'han de fer mínim dos), i matèries específiques (es poden fer dues específiques de dues hores, o una altra de modalitat de quatre hores). A més, cal fer el treball de recerca i els alumnes tenen assignades les hores de tutoria.

A l'Escola Joviat ho hem organitzat de manera que tots han de fer el que anomenem matèries comunes, les que anomenem matèries de modalitat (que ja inclouen la comuna d'opció) i en la franja específica poden triar entre les dues matèries específiques, o la de modalitat (en alguns casos).Durada dels estudis

2 cursos acadèmics

Horari

matí: de 8.00 a 14.30 h
Reforç i ampliació de competències (optatiu):
de 15.00 a 17.30 h

Màteries comunes

Primer curs


Anglès
Llengua Catalana i Literatura I
Llengua Castellana i Literatura I
Filosofia
Ciències per al món contemporani
Educació física
Tutoria

Segon curs

Anglès
Llengua Catalana i Literatura II
Llengua Castellana i Literatura II
Història

Història de la Filosofia
Tutoria
Treball de recerca

MODALITATS

Ciències de la salut

Comuna d'opció · 1r
· Matemàtiques I (4 crèdits)


Comuna d'opció · 2n
· Matemàtiques II (4 crèdits)


Modalitat · 1r
· Química I (4 crèdits)
· Biologia I (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Química II (4 crèdits)
· Biologia II (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Principis bàsics de la Física I (2 crèdits)
· Laboratori I (2 crèdits)

Específiques · 2n
· Principis bàsics de la Física II (2 crèdits)
· Laboratori II (2 crèdits)
· Ciències de la terra i del medi ambient (4 crèdits)


Tecnològic

Comuna d'opció · 1r
· Matemàtiques I (4 crèdits)

Comuna d'opció · 2n
· Matemàtiques II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Química I (4 crèdits)
· Física I (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Química II (4 crèdits)
· Física II (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Principis bàsics de Dibuix tècnic I (2 crèdits)
· Laboratori I (2 crèdits)

Específiques · 2n
· Principis bàsics de Dibuix tècnic II (2 crèdits)
· Laboratori II (2 crèdits)
· Ciències de la terra i del medi ambient (4 crèdits)

Econòmic-Jurídic

Comuna d'opció · 1r
· Matemàtiques aplic. a les CCSS I (4 crèdits)

Comuna d'opció · 2n

· Matemàtiques aplic. a les CCSS II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Economia i organització d’empresa I (4 crèdits)
· Economia (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Economia i organització d’empresa II (4 crèdits)
· Geografia* (4 crèdits)
· Història de l’art* (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Eines d'expressió i d'informàtica (2 crèdits)
· Cultura (2 crèdits)

Específiques · 2n
· Ampliació de llengües (2 crèdits)
· Psicologia* (2 crèdits)
· Taller de periodisme* (2 crèdits)

[*] Escollir-ne una

Ciències Socials

Comuna d'opció · 1r
· Matemàtiques aplic. a les CCSS I (4 crèdits)

Comuna d'opció · 2n

· Matemàtiques aplic. a les CCSS II (4 crèdits)

Modalitat · 1r
· Història del món contemporani (4 crèdits)
· Literatura catalana (4 crèdits)

Modalitat · 2n
· Literatura castellana (4 crèdits)
· Geografia* (4 crèdits)
· Història de l’art* (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Eines d'expressió i d'informàtica (2 crèdits)
· Cultura (2 crèdits)

Específiques · 2n
· Ampliació de llengües (2 crèdits)
· Psicologia* (2 crèdits)
· Taller de periodisme* (2 crèdits)

[*] Escollir-ne una

Humanitats

Comuna d'opció · 1r
· Llatí I (4 crèdits)

Comuna d'opció · 2n

· Llatí II (4 crèdits)

Modalitat · 1r 
· Història del món contemporani (4 crèdits)
· Literatura catalana (4 crèdits)

Modalitat · 2n 
· Literatura castellana (4 crèdits)
· Geografia* (4 crèdits)
· Història de l'art* (4 crèdits)

Específiques · 1r
· Eines d'expressió i d'informàtica (2 crèdits)
· Cultura (2 crèdits)

Específiques· 2n 
· Ampliació de llengües (2 crèdits)
· Psicologia* (2 crèdits)
· Taller de periodisme* (2 crèdits)

[*] Escollir-ne una

Competències professionals

Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l'educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors: comunicativa, gestió i tractament de la informació, digital, recerca, personal i interpersonal, coneixement i interacció amb el món.

Accés al batxillerat

• Graduat en ESO
• Títol de tècnic/a, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
• Títol de tècnic/a o superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
• Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/da en educació secundària, o al títol de tècnic/a o equivalent.
• Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.

* En aquests casos, en què l’alumne disposa d’una titulació de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.Els alumnes que hagin obtingut el títol de tècnic/a de formació professional poden optar a fer només les matèries comunes del batxillerat i obtenir el títol de batxiller sense reconeixement de modalitat.

Continuïtat

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau (un cop aprovades les proves d'accés)
• Cicles formatius de grau superior
• Cicle formatius de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés.
• Ensenyaments superiors artístics (un cop superada prova específica d'accés).


Què fa diferent estudiar el Batxillerat a l’Escola Joviat?


• Relació propera amb la família.

Seguiment personalitzat per tal d’escollir de forma encertada l’itinerari a seguir

Els tutors informen periòdicament dels ritmes d’aprenentatge.

Els alumnes gaudeixen de més autonomia a canvi de responsabilitat.

El 98% dels alumnes superen amb èxit les PAU.

Servei gratuït de REFORÇ FORA D'HORARI: català, castellà, anglès, matemàtiques, física i química, a les tardes, per repassar el temari i oferir una atenció més individualitzada. Servei impartit pel professorat de Batxillerat.

Okschool: és la nostra escola d'idiomes, composició dels grups per nivells i classes impartides per l'equip d'Idiomes Joviat. Preparació específica per l'examen del First Certificate English (FCE) de la Universitat de Cambridge.

Es realitzen tallers de concentració i tècniques de relaxació per tal d’afavorir la concentració en els moments de més intensitat d’estudi i en períodes d’exàmens.

Activitats culturals, convivències, etc.