Escola Joviat, escola de vida
Escola Joviat de Manresa
Formació Professional Escola hoteleria Manresa Batxillerat i cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà Cetre de Formació de Tècnics Esportius residencia_estudiants Assessoria i Formació Continuada/OcupacionalTES: Tècnic/a Emergències Sanitàries a DISTÀNCIA.
Per al personal
del transport sanitari


TES: Técnico/a Emergencias Sanitarias a DISTANCIA.
Para el personal
del transporte sanitario

Segueix-nos:
 .      

Ampa Joviat Ampa Joviat

Estem associats a:

| CONTACTE ||
 PREPARACIÓ PROVA ACCÉS al Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

Et preparem per la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà que el Departament d'Ensenyament convoca, per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. 

L'objectiu de la prova és que l'aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s'opti.

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l'any de la prova.

Les persones que hagin superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà no es poden inscriure a la prova d'accés a grau mitjà.

Durada dels estudis

420 h

Continguts

Els temaris de les matèries i els criteris d'avaluació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà són els següents:

• Introducció a l'ensenyament a distància
• Competència en llengua catalana i castellana
• Competència en llengua estrangera
• Competència social i ciutadana
• Competència matemàtica
• Competència d'interacció amb el món físic
• Competència en tecnologies

Certificació i efectes de superació de les proves

• La comissió avaluadora del Departament d'Ensenyament expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta o amb exempció total, on consti la qualificació final.
• Les proves d'accés superades tenen validesa permanent en tot l'Estat espanyol.
• La superació de la prova d'accés només faculta per matricular-se als ensenyaments per als quals hagi superat l'accés i no equival a la possessió de cap titulació acadèmica. Tot i això, superar la prova d'accés no garanteix una plaça escolar.
• Les persones que superen la prova i es volen matricular a un cicle formatiu de formació professional, han de sol·licitar la preinscripció en el termini que s'estableixi, al centre on el volen cursar.

+ Informació de la prova aquí

 

 

Altres webs de Joviat:

Joviobres


© Escola Joviat 2015   ·   Informació del web   ·   Última actualització: 30/05/2017   ·   Resolució recomanada: 1024x768 px

Mapa d'ensenyaments

Ensenyaments obligatoris PQPI
Programa Qualificació Professional Inicial
Batxillerats CFGM
Cicles Formatius de Grau Mitjà
CFGS
Cicles Formatius de Grau Superior
Tècnics Esportius
· Educació infantil
    Llar d'Infants
    Parvulari
· Educació Primària
· ESO
· Auxiliar de cuina i de serveis de restauració Ciències i tecnologia:
· Tecnològic
· Ciències de la salut

Humanitats i ciéncies socials:
· Econòmic-jurídic
· Social
· Humanístic

· Cuina i Gastronomia
Serveis en restauraciò

· Pastisseria, forneria i confiteria
· Comerç
· Conducciò d'activitats fisicoesportives en el medi natural
· Gestiò administrativa
· Cures auxiliars infermeria
· Emergéncies sanitàries
· Farmàcia i parafarmàcia
· Sistemes microinformàtics i xarxes
· Curs especìfic Accès cicles de grau Mitjà

· Direcció de cuina i serveis en restauració
·
 Administració i finances
· Animaciò d'activitats fìsiques i esportives
·
 Desenvolupament aplicacions multiplataforma
· Desenvolupament aplicacions web
· Dietètica
· Gestió comercial i màrqueting
· Higiene bucodental
· Imatge per al diagnòstic
· Laboratori de diagnòstic clínic
· Curs específic Accés cicles de grau Superior

· Atletisme
· Bàsquet
· Esports d'hivern
· Esports de muntanya i escalada
· Futbol i Futbol sala
· Handbol
· Hípica
· Judo i defensa personal
· Salvament i socorrisme